GSMService.pl
 • nowości
 • artykuły
 • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
GSMService.pl - Klauzura informacyjna (RODO)

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "RODO") jest INTERMEDIA Tomasz Konopka, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Ignacego Paderewskiego 126c, wpisany do CEIDG oraz rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 9338, legitymujący się numerem NIP: 6871728417 oraz REGON: 180059031 (dalej również jako "ADO").

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu +48 502 658 464, w drodze korespondencji elektronicznej: kontakt@gsmservice.pl lub pisemnie na adres: ul. Paderewskiego 126c, 35-328 Rzeszów.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

ADO przetwarza dane wskazane w formularzu rejestracyjnym lub innym formularzu wypełnionym po zalogowaniu się na konto Użytkownika tj. login konta, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer pesel (w przypadku korzystania z usługi "Bramka SMS") oraz dane kontaktowe, takie jak adres do korespondencji, numer telefonu i adres mail. Nadto, w związku z wymogami ustawy prawo telekomunikacyjne w przypadku korzystania z usługi "Bramka SMS" przetwarzamy również Państwa tzw. "dane retencyjne", takie jak:
 • dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne,
 • dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń, oznaczających połączenia między telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi lub zakończeniami sieci, które zostały zestawione i nie zostały odebrane przez użytkownika końcowego lub nastąpiło przerwanie zestawianych połączeń

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
 • zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług zawartych na podstawie ich regulaminów bądź w innej formie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 • wystawianie faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 • windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 159 i nast. ustawy prawo telekomunikacyjne);
 • obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
 • realizacji próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • oceny i analizy aktywności Klienta, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam oraz prowadzenia statystyk (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy (np. operatorom telekomunikacyjnym, serwisom akceptującym płatności typu Dotpay, PayU, zleceniobiorcom prowadzącym usługi księgowe i prawne na rzecz ADO, pomiotom dostarczającym narzędzia do prowadzenia statystyk - np. Google Inc. oraz Facebook Inc.). Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej. Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim uprawnionym organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi retencyjnymi na ich wyraźny wniosek.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:
 • dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
 • dane retencyjne przechowywane są przez okres 12 miesięcy, a następnie usuwane;
 • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 6 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich naruszeniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. W przypadku żądania usunięcia danych bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wszystkie zawarte umowy pomiędzy ADO a Państwem są rozwiązywane w trybie natychmiastowym.

10. Informacje dodatkowe

 • ADO dopuszcza profilowanie w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych wyłącznie w celu wyświetlania reklam w serwisie oraz prowadzenia statystyk (np. za pomocą narzędzi udostępnianych przez Google Inc. oraz Facebook.inc). ADO oświadcza, że przekazane dane będą zminimalizowane.
 • ADO dopuszcza przetwarzanie poza terenem EOG (dotyczy wyłącznie korzystania z narzędzi dostarczanych przez Google Inc. oraz Facebook Inc.).
Znajdź nas na Facebook'u
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
 • Twitter
 • Facebook
odwiedź nas na: