GSMService.pl
 • nowości
 • artykuły
 • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

Konsultacje UKE w sprawie nadużyć telekomunikacyjnych i sztucznego ruchu

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2013-08-13 13:46 - czytano: 1119 razy - dodaj komentarz
Konsultacje UKE w sprawie nadużyć telekomunikacyjnych i sztucznego ruchuW związku z pojawiającymi się zagrożeniami na rynku telekomunikacyjnym związanymi z występowaniem nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej widzi konieczność podjęcia zdecydowanych kroków celem eliminowania takich negatywnych zjawisk. Prezes UKE uznaje nadużycia telekomunikacyjne, związane głównie z uzyskiwaniem nieuprawnionych korzyści finansowych, jako zjawiska zagrażające rozwojowi rynku i równoprawnej oraz
REKLAMA
skutecznej konkurencji.

Jednocześnie z dużym zaniepokojeniem Prezes UKE obserwuje brak konkretnych rozwiązań po stronie uczestników rynku telekomunikacyjnego w tym zakresie. Dlatego też, w celu eliminacji tych negatywnych dla całego rynku zjawisk, Prezes UKE proponuje powrócić do prac nad projektem aneksu do umowy o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci wdrażającego zapisy umożliwiające przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom w telekomunikacji.

Prezes UKE proponuje następujące definicje:
 • Nadużycie telekomunikacyjne rozumiane jako wykorzystywanie usług telekomunikacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem, zawartymi umowami, obowiązującymi przepisami prawa bądź normami technicznymi świadczonych w sieciach stron lub innych sieciach telekomunikacyjnych. Nadużycie telekomunikacyjne może również polegać na generowaniu sztucznego ruchu.
 • Sztuczny ruch rozumiany jako ruch telekomunikacyjny inicjowany w sieci telekomunikacyjnej, bądź do niej wprowadzany z wykorzystaniem urządzeń i programów mogących generować połączenia, o założonym przez podmiot generujący czasie trwania połączeń (od jednego lub wielu numerów abonenckich do jednego lub grupy numerów), mający na celu jedynie jego zarejestrowanie na punkcie styku sieci stron bądź w platformie bilingowej w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści finansowych bądź wyrządzenia szkody.
Intencją Prezesa UKE jest doprowadzenie do sytuacji, w której gracze rynkowi będą wprowadzali regulacje dotyczące przeciwdziałaniu nadużyciom telekomunikacyjnym na drodze cywilnoprawnych aneksów, zawieranych do umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci. Aneks taki byłby podpisywany na zasadzie swobody zawierania umów. Aneks w swojej intencji zobowiązywałby sygnatariuszy do wspólnego działania przeciwko nadużyciom telekomunikacyjnym, w tym do podejmowania prewencyjnych działań w celu eliminowania ze wzajemnej współpracy zjawiska generowania sztucznego ruchu.

W opinii Prezesa UKE zaproponowane zapisy projektu aneksu związane są w szczególności z zapewnieniem interoperacyjności świadczonych usług oraz integralności sieci telekomunikacyjnych operatorów w zakresie przeciwdziałania nadużyciom telekomunikacyjnym oraz jest działaniem w interesie publicznym.

Prezes UKE podkreśla, że ewentualne wdrożenie zapisów dotyczących przeciwdziałaniu nadużyciom w telekomunikacji do międzyoperatorskich umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci nie może być podstawą do wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorców telekomunikacyjnych wobec użytkowników sieci telekomunikacyjnych, wynikających z zawartych z nimi indywidualnych umów, regulaminów bądź przepisów prawa. W szczególności nie mogą one prowadzić do ograniczania świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt aneksu przedstawionego do konsultacji opiera się na kilku założeniach:
 • skonkretyzowanych definicjach zjawisk nadużycia telekomunikacyjnego i sztucznego ruchu,
 • możliwości zablokowania połączeń telefonicznych związanych z nadużyciem telekomunikacyjnym dopiero po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy,
 • określeniu terminów umożliwiających wyjaśnienie sytuacji dotyczących nadużyć telekomunikacyjnych,
 • podejrzenie nadużycia telekomunikacyjnego nie wstrzymuje płatności,
 • zobowiązaniu stron do naprawienia szkód wynikłych z powodu nadużycia telekomunikacyjnego,
 • ustaleniu trybu w jakim będzie pracował zespół roboczy badające sporne przypadki w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych.
Zawieranie aneksu o przeciwdziałaniu nadużyciom w telekomunikacji nie jest obligatoryjne i nie musi dotyczyć wszystkich umów o połączeniu sieci. W opinii Prezesa UKE zasadność jego zawarcia następuje w odpowiedzi na konkretne przypadki występowania nadużyć telekomunikacyjnych i generowania sztucznego ruchu w relacjach pomiędzy poszczególnymi operatorami, co nie oznacza, że nie może być on elementem negocjowanej umowy o połączeniu sieci. Z pewnością potrzeba odpowiednich regulacji pojawia się w szczególności w sytuacji, gdy przedsiębiorca telekomunikacyjny zaobserwuje w swojej sieci telekomunikacyjnej:
 • znaczny wzrost wolumenu ruchu nie dający się uzasadnić wzrostem ruchu wynikającym z normalnej aktywności użytkowników końcowych lub zmian w kierowaniu ruchem,
 • wystąpienie wyraźnej różnicy w profilu ruchu odbiegającej od statystycznych zachowań klientów korzystających z podobnych usług bądź znaczny wzrost wolumenu ruchu w stosunku do średniego profilu ruchu dla podobnych usług,
 • istnienie powiązania pomiędzy numerami lub osobami inicjującymi i terminującymi połączenia: wymiana ruchu o znaczącym wolumenie inicjowanego i jednocześnie terminowanego przez przedsiębiorców lub osoby ze sobą powiązane.
Źródło: UKE
 • Dodaj do Google Bookmarks
 • Dodaj na Śledzika
 • Dodaj na Twitter
 • Dodaj do Wykop
 • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Znajdź nas na Facebook'u
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
 • Twitter
 • Facebook
odwiedź nas na: