GSMService.pl
 • nowości
 • artykuły
 • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

MAiC: dyrektywa dotycząca tzw. retencji danych telekomunikacyjnych nieważna

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2014-04-08 17:42 - czytano: 634 razy - dodaj komentarz
MAiC: dyrektywa dotycząca tzw. retencji danych telekomunikacyjnych nieważnaTrybunał wydał 8 kwietnia orzeczenie w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12. Dyrektywa, zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE, stanowi ingerencję w podstawowe prawa do poszanowania życia prywatnego i do ochrony danych osobowych, przy czym ingerencja ta nie ogranicza się do tego, co ściśle niezbędne.
REKLAMA
Zasadniczym celem dyrektywy 2006/24/WE jest harmonizacja przepisów państw członkowskich w dziedzinie zatrzymywania (retencji) danych wytwarzanych lub przetwarzanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Chodzi o to, by dane te były dostępne w celu zapobiegania, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw, a zwłaszcza przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Zatem zgodnie z przepisami dyrektywy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni zatrzymywać dane o ruchu i lokalizacji oraz dane niezbędne do identyfikacji abonenta lub użytkownika. Co warte podkreślenia - dyrektywa ta nie zezwala na zatrzymywanie treści komunikatów i uzyskiwanych informacji.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że nakładając obowiązek zatrzymywania danych i umożliwiając dostęp do nich właściwym organom krajowym, dyrektywa ingeruje w sposób szczególnie poważny w prawa podstawowe do poszanowania życia społecznego i do ochrony danych osobowych. To, że dane są zatrzymywane a potem wykorzystywane danych jest dokonywane bez informowania o tym abonenta i zarejestrowanego użytkownika, może wywołać u zainteresowanych poczucie, iż ich życie prywatne podlega stałemu nadzorowi.

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził jednak, że przewidziane dyrektywą zatrzymywanie (retencja) danych nie narusza zasadniczej treści praw podstawowych do poszanowania życia prywatnego i do ochrony danych osobowych. Dyrektywa nie pozwala bowiem na zapoznawanie się z treścią komunikatów elektronicznych i stanowi, że dostawcy usług lub sieci powinni przestrzegać określonych zasad ochrony i bezpieczeństwa danych. Zatrzymanie danych w celu ich ewentualnego udostępnienia właściwym organom krajowym rzeczywiście odpowiada celowi w postaci interesu ogólnego, jakim jest zwalczanie poważnej przestępczości a także - ostatecznie - bezpieczeństwo publiczne.

Jednakże, zdaniem Trybunału, przyjmując dyrektywę w sprawie zatrzymywania danych, prawodawca Unii przekroczył granice, które wyznacza poszanowanie zasady proporcjonalności.

Trybunał stwierdził, że:
 • dyrektywa nie przewiduje żadnego zróżnicowania w zależności od celu dotyczącego zwalczania poważnych przestępstw.
 • dyrektywa nie przewiduje też żadnego kryterium gwarantującego, że właściwe organy krajowe będą miały dostęp do danych wyłącznie po to, by zapobiegać, wykrywać i ścigać przestępstwa, które mogą być uważane za wystarczająco poważne, by uzasadnić taką ingerencję w omawiane prawa podstawowe. Przeciwnie, dyrektywa ogranicza się do odesłania w sposób ogólny do pojęcia „poważnych przestępstw”, które każde państwo członkowskie definiuje w prawie krajowym. Nie przewiduje również materialnych i proceduralnych przesłanek dostępu właściwych krajowych organów do danych podlegających retencji. Dostęp do danych nie jest w szczególności podporządkowany uprzedniej kontroli sądu lub niezależnego organu administracyjnego.  
 • dyrektywa przewiduje okres co najmniej 6 miesięcy na retencję danych, ale przeprowadza jakiegokolwiek rozróżnienia między kategoriami danych w zależności od zainteresowanych osób lub ewentualnej użyteczności danych w stosunku do zakładanego celu. Ponadto okres ten wynosi od co najmniej 6 miesięcy do co najwyżej 24 miesięcy, przy czym dyrektywa nie precyzuje obiektywnych kryteriów, na podstawie których należy ustalić okres retencji, by zagwarantować jej ograniczenie do tego, co ściśle niezbędne.
 • dyrektywa nie przewiduje wystarczających gwarancji skutecznej ochrony danych przed niebezpieczeństwem nadużycia oraz przed jakimkolwiek dostępem do danych i ich wykorzystywaniem w sposób niedozwolony.
 • Trybunał ocenił również krytycznie to, że dyrektywa nie nakłada obowiązku, by dane były zatrzymywane na obszarze Unii.
Obecnie trwa analiza wpływu orzeczenia na prawo krajowe w zakresie retencji danych i prawa właściwych organów krajowych do dostępu do takich danych.
Źródło: MAiC
 • Dodaj do Google Bookmarks
 • Dodaj na Śledzika
 • Dodaj na Twitter
 • Dodaj do Wykop
 • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Znajdź nas na Facebook'u
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
 • Twitter
 • Facebook
odwiedź nas na: