GSMService.pl
  • nowości
  • artykuły
  • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

Netia opublikowała wyniki za III kwartał 2013 r.

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2013-11-07 15:34 - czytano: 316 razy - dodaj komentarz
Netia opublikowała wyniki za III kwartał 2013 r.Przychody za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 r. wyniosły 1.425,3 mln PLN wykazując spadek o 11% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. W III kw. 2013 r. przychody spadły o 4% kwartał-do-kwartału do poziomu 457,1 mln PLN w porównaniu do 477,5 mln PLN w II kw. 2013 r. Spadek przychodów był związany z niższą liczbą usług (RGU), które zmniejszyły się o 6% rok-do-roku i o 1% kwartał-do-kwartału, jak również z progresywnymi obniżkami stawek za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych (MTR).
REKLAMA
Netia szacuje, że 33% spadku przychodów rok-do-roku oraz 43% kwartał-do-kwartału było spowodowane obniżką stawek MTR. Spadek liczby aktywnych usług był w dalszym ciągu skoncentrowany w podsegmencie klientów indywidualnych - B2C (Home) i w obszarze stacjonarnych usług głosowych. Obniżka stawek MTR wpłynęła głównie na poziom przychodów w podsegmencie usług dla innych operatorów - B2B (Carrier).

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 426,7 mln PLN za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 r. wykazując spadek o 4% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. W III kw. 2013 r. skorygowany zysk EBITDA wyniósł 144,1 mln PLN, wykazując wzrost o 3% w stosunku do II kw. 2013 r. Marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 29,9% w pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 r. oraz 31,5% w III kw. 2013 r. w porównaniu do 27,9% marży odnotowanej w pierwszych dziewięciu miesiącach 2012 r. i 29,4% w II kw. 2013 r. Poprawa marży rok-do-roku i kwartał-do-kwartału została osiągnięta dzięki temu, iż utrata przychodów skoncentrowała się na niskomarżowych kategoriach usług, takich jak usługi na bazie dostępu regulowanego, jak również dzięki stale rosnącym synergiom integracyjnym, niższym kosztom pozyskania klienta w związku z mniejsza liczbą przyłączeń brutto i obniżkom stawek MTR.

Zysk EBITDA wyniósł 417,5 mln PLN za pierwsze trzy kwartały 2013 r. oraz 142,5 mln PLN w III kw. 2013 r., wykazując wzrost o 3% w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2012 r. oraz o 5% w stosunku do II kw. 2013 r. Odnotowane w pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 r. pozycje jednorazowe obejmowały koszty integracji Grupy Dialog i spółki Crowley w wysokości 5,8 mln PLN, koszty restrukturyzacji w kwocie 2,8 mln PLN, odpis aktualizujący w kwocie 0,4 mln PLN, który został odnotowany przez Uni-Net, spółkę zależną Netii świadczącą usługi radiokomunikacyjne, zmniejszenie rezerwy na dopłatę z tytułu świadczenia usługi powszechnej w kwocie 0,2 mln PLN oraz koszty projektów akwizycyjnych w kwocie 0,2 mln PLN. W porównawczym okresie styczeń-wrzesień 2012 r. pozycje jednorazowe obejmowały koszty integracji Grupy Dialog i spółki Crowley w wysokości 16,5 mln PLN, koszty restrukturyzacji w kwocie 21,7 mln PLN mln PLN oraz koszty projektów akwizycyjnych, które zamknęły się kwotą 1,0 mln PLN. Marża zysku EBITDA wyniosła 29,3% za pierwsze trzy kwartały 2013 r. i 31,2% w III kw. 2013 r. w porównaniu do 25,4% marży odnotowanej za pierwsze dziewięć miesięcy 2012 r. oraz 28,6% w II kw. 2013 r.

Zysk operacyjny EBIT wyniósł 86,5 mln PLN za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 r. (nie uwzględniając pozycji jednorazowych skorygowany zysk operacyjny wyniósł 95,7 mln PLN) w stosunku do zysku operacyjnego w kwocie 44,2 mln PLN za pierwsze dziewięć miesięcy 2012 r. (83,4 mln PLN zysku operacyjnego przy wyłączeniu pozycji jednorazowych). Zysk operacyjny w III kw. 2013 r. wyniósł 32,8 mln PLN (34,5 mln PLN przy wyłączeniu pozycji jednorazowych) w stosunku do 26,4 mln PLN w II kw. 2013 r. (34,5 mln PLN przy wyłączeniu pozycji jednorazowych).

Zysk netto odnotowany za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 r. wyniósł 35,8 mln PLN w stosunku do zysku netto w wysokości 21,2 mln za analogiczny okres 2012 r. Zysk netto w III kw. 2013 r. wyniósł 14,1 mln PLN wobec zysku netto w wysokości 8,6 mln PLN w II kw. 2013 r. Zysk netto za pierwsze trzy kwartały 2013 r. obejmuje 23,7 mln PLN odsetek z tytułu obsługi kredytu zaciągniętego w 2011 r. na sfinansowanie akwizycji Grupy Dialog wobec 35,8 mln PLN odsetek z tego tytułu w analogicznym okresie 2012 r. Ponadto, zysk netto za okres styczeń-wrzesień 2013 r. obejmuje obciążenie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 27,6 mln PLN wobec uznania z tego tytułu w wysokości 10,4 mln PLN za pierwsze trzy kwartały 2012 r. Odnotowane w roku bieżącym obciążenie z tytułu podatku dochodowego odzwierciedla koszty niepodlegające odliczeniu, podczas gdy wysokość podatku dochodowego za okres styczeń-wrzesień 2012 r. obejmowała kwotę 21 mln PLN zysku księgowego, który powstał w wyniku rozpoznania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wewnątrzgrupowej transakcji sprzedaży elementów infrastruktury telekomunikacyjnej przez Dialog do Netii SA. 

Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. i III kw. 2013 r. OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych wyłączając nakłady inwestycyjne na integrację i nabycia sieci ethernetowych wyniósł 275,2 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 r. i 84,6 mln PLN w III kw. 2013 r. w stosunku do 259,6 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach 2012 r. oraz 92,0 mln PLN w II kw. 2013 r. Na spadek OpFCF kwartał-do-kwartału wpłynął sezonowy wzrost poziomu nakładów inwestycyjnych.

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe na dzień 30 września 2013 r. wyniosły 130,9 mln PLN,
co stanowiło wzrost o 6,5 mln PLN w stosunku do ich poziomu z dnia 30 czerwca 2013 r., natomiast całkowite zadłużenie wyniosło 448,1 mln PLN, co stanowiło spadek o 74,8 mln PLN w stosunku do poziomu zadłużenia z dnia 30 czerwca 2013 r. Dług netto wyniósł zatem 317,2 mln PLN, co stanowiło spadek o 81,3 mln PLN w porównaniu do 398,5 mln PLN na dzień 30 czerwca 2013 r., a dźwignia finansowa stanowiła wielokrotność 0,58x prognozy dla skorygowanego zysku EBITDA na 2013 r. wynoszącej 550 mln PLN.

Aktualizacja prognozy na 2013 r. W związku ze znaczącym spadkiem tempa utraty usług (RGU) z poziomu 46 tys. w II kw. 2013 r. do 32 tys. w III kw. 2013 r. oraz w związku z przyrostem netto liczby usług telewizyjnych o 10 tys. w III kw. 2013 r. i odnotowaniem w III kw. 2013 r. przyłączeń netto dla usług szerokopasmowych we własnej sieci, Zarząd Netii wprowadza niewielkie modyfikacje do prognozy na 2013 r. Prognoza łącznej liczby usług na koniec roku zostaje podwyższona do 2.540 tys. z poziomu 2.525 tys. Prognoza przychodów zostaje obniżona do 1.875 mln PLN z poziomu 1.900 mln PLN, a prognoza Skorygowanego zysku operacyjnego EBIT zostaje podwyższona do 110 mln PLN. Prognozy dla Skorygowanego zysku EBITDA, Skorygowanych przepływów wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) i nakładów inwestycyjnych pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą odpowiednio 550 mln PLN, 325 mln PLN oraz 225 mln PLN.
Obserwując pozytywne wyniki inwestycji poczynionych w rozwój usług telewizyjnych i sieci NGA przy jednoczesnym dalszym spadku liczby usług świadczonych w oparciu o dostęp regulowany, Zarząd uznał, że musi przyspieszyć rozwój inwestycji w 2014 r. i średnim terminie, aby ustabilizować wyniki finansowe Grupy Netia w segmencie B2C. W związku z tym uprzednio opublikowane średnioterminowe strategiczne cele finansowe są obecnie w trakcie przeglądu i oczekują na rezultaty prowadzonych prac planistycznych dotyczących 2014 r. i średniego horyzontu czasowego.
Zarząd podtrzymuje cel dystrybucji środków do akcjonariuszy na poziomie 0,42 PLN za akcję począwszy od 2014 r., pod warunkiem braku przeprowadzenia istotnych akwizycji. Realizacja powyższego celu dystrybucyjnego może wiązać się ze średniookresowym wzrostem dźwigni finansowej do poziomu 1,0x Skorygowany zysk EBITDA.
Źródło: Netia
  • Dodaj do Google Bookmarks
  • Dodaj na Śledzika
  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj do Wykop
  • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
  • Twitter
  • Facebook
odwiedź nas na: