GSMService.pl
  • nowości
  • artykuły
  • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

Netia SA ogłasza wyniki za I półrocze

Dodał: AK - opublikowano: 2007-08-13 09:48 - czytano: 623 razy - dodaj komentarz
Netia SA ogłosiła dziś niepodlegające badaniu skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał i okres sześciu miesięcyzakończony 30 czerwca 2007 r. według MSSF UE.
REKLAMA
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

- Baza kliencka usług szerokopasmowych Netii powiększyła się do 133.978 portów na dzień 30 czerwca 2007 r. z poziomu 101.822 portów na dzień 31 marca 2007 r. oraz 49.844 portów na dzień 30 czerwca 2006 r. W tym 40.770 klientów Telekomunikacji Polskiej S.A. (,,TP") pozyskanych w ciągu I półrocza 2007 r. korzystało z szerokopasmowego Internetu oferowanego przez Netię w oparciu o umowę bitstreamu (BSA). Na dzień 9 sierpnia 2007 r. z usług szerokopasmowych Netii korzystało 142.526 klientów, w tym 46.989 klientów usług BSA. Ponadto ok. 24.000 klientów bitstreamu, z którymi zostały zawarte umowy oczekiwało na aktywację usługi zgodnie z procedurą uzgodnioną z TP.

- W czerwcu 2007 r. Netia nabyła trzy spółki telekomunikacyjne (operatorów lokalnych sieci osiedlowych), świadczące usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu łącznie dla ponad 22.000 klientów. Powyższe akwizycje są elementem realizacji strategii Netii zakładającej pozyskanie 1 miliona klientów usług szerokopasmowych w ciągu kolejnych trzech lat.

- W dniu 30 czerwca 2007 r. Netia i TP podpisały nową umowę o połączeniu sieci (interconnect), przewidującą przejście od dnia 30 września 2007 r. z rozliczeń międzyoperatorskich typu ,,bill and keep" dla rozmów lokalnych i opartych o podział przychodów na rozliczenia oparte o zasady oferty ramowej RIO. W ramach powyższej umowy Netia wynegocjowała asymetryczne stawki rozliczeniowe, które w opinii zarządu mogą przynieść Spółce wyższe niż wcześniej oczekiwane wpływy netto z tytułu rozliczeń z TP.

- Zgodnie ze strategią, która zakłada osiągnięcie pozycji lidera usług szerokopasmowych wśród operatorów alternatywnych, Netia jako pierwsza uzyskała wiążącą umowę z TP o uwolnienie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (LLU). Dzięki temu Spółka będzie mogła oferować własne, zróżnicowane usługi szerokopasmowe na bazie sieci dostępowej TP.

- Spółka stowarzyszona Netii P4 Sp. z o.o. (,,P4") pozyskała ok. 172.000 klientów usług komórkowych do dnia 30 czerwca
2007 r. i dynamicznie powiększała bazę klientów w III kw. 2007 r., świadcząc usługi dla około 300.000 użytkowników według
stanu na dzień 9 sierpnia 2007 r. P4 podtrzymuje swój cel zdobycia do końca 2007 r. łącznie ponad 750.000 klientów. W II
kw. 2007 r. P4 sfinalizowała transakcję nabycia sieci dystrybucyjnej sprzedaży usług komórkowych Germanos, rozszerzając
swoją sieć dystrybucji o około 225 salonów sprzedaży i podnosząc łączną liczbę punktów sprzedaży usług abonamentowych do
ponad 300 według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r.

DANE FINANSOWE:

- Przychody za I półrocze 2007 r. wyniosły 410,0 mln zł (108,9 mln euro), wykazując spadek o 3% w porównaniu z I półroczem 2006 r. Przychody za II kw. 2007 r. wzrosły nieznacznie w porównaniu zarówno z II kw. 2006 r. jak i I kw. 2007 r. i wyniosły 205,6 mln zł (54,6 mln euro). Powodem obniżki przychodów w I półroczu 2007 r. był spadek przychodów z tytułu usług hurtowych i rozliczeń międzyoperatorskich, w tym niskomarżowych usług tranzytu ruchu głosowego. Przychody z transmisji danych za I półrocze 2007 r. wzrosły do poziomu 109,5 mln zł (29,1 mln euro), tj. o 54% w porównaniu z I półroczem 2006 r., natomiast kwartalne przychody z tego tytułu wzrosły o 13% w porównaniu z I kw. 2007 r. Powyższy wzrost przychodów z transmisji danych zrekompensował z nawiązką obniżkę przychodów ze sprzedaży bezpośrednich usług głosowych o 10% w porównaniu z I półroczem 2006 r. - przychody z transmisji danych stanowią obecnie 27% przychodów ogółem.

- EBITDA za I półrocze 2007 r. wyniosła 116,8 mln zł (31,0 mln euro) w porównaniu do 117,2 mln zł za I półrocze 2006 r. Marża EBITDA wyniosła w I półroczu 2007 r. 28,5% w porównaniu do 27,8% w tym samym okresie roku ubiegłego. EBITDA za II kw. 2007 r. wyniosła 62,2 zł (16,5 mln euro) w porównaniu do 58,4 mln zł za II kw. 2006 r. oraz 54,6 mln zł za I kw. 2007 r. Marża EBITDA wyniosła w II kw. 2007 r. 30,3% wobec 28,7% za II kw. 2006 r. i 26,7% za I kw. 2007 r. EBITDA za I półrocze 2007 r. uwzględnia, pomniejszone o przychody, koszty początkowe związane z projektem bitstream w wysokości 21,8 mln zł (5,8mln euro), w tym koszty pozyskania klientów w kwocie 12,3 mln zł (3,2 mln euro) oraz pozostałe koszty związane z hurtowym dostępem typu bitstream, reklamą i obsługą klienta w łącznej kwocie 13,8 mln zł (3,7 mln euro). Wyłączając powyższe koszty początkowe oraz ,,Pozostałe przychody", ,,Pozostałe koszty", ,,Pozostałe zyski/(straty) netto" i niegotówkowe koszty związane z wyceną! opcji, marża EBITDA wzrosła w porównywanych półroczach z 27% do 28% dzięki różnorodnym działaniom mającym na celu redukcję kosztów oraz mniejszemu udziałowi niskomarżowych przychodów z tytułu tranzytu ruchu głosowego w przychodach ogółem.

- Strata netto za I półrocze 2007 r. wyniosła 88,8 mln zł (23,6 mln euro) w porównaniu do straty netto w kwocie 23,3 mln zł za I półrocze 2006 r. Udział Netii w początkowych stratach P4 wzrósł do 68,6 mln zł (18,2 mln euro) z poziomu 7,7 mln zł za I półrocze 2006 r. w związku z wyższymi kosztami pozyskania klientów i reklamy ponoszonymi po uruchomieniu działalności komercyjnej i znacząco (w 93%) przyczynił się do zwiększenia straty Netii.

- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosiły 103,9 mln zł (27,6 mln euro). Przed dokonaniem wpłat na kapitał spółki stowarzyszonej P4 w wysokości 44,8 mln zł (11,9 mln euro) oraz płatności związanych z nabyciem trzech spółek internetowych w kwocie 27,6 mln zł (7,3 mln euro) (po uwzględnieniu przejętych środków pieniężnych), Netia wypracowała w I półroczu 2007 r. wolne środki pieniężne w wysokości 11,3 mln zł (3,0 mln euro).

- Zwiększenia środków trwałych i wartości niematerialnych wyniosły 51,7 mln zł (13,7 mln euro) w II kw. 2007 r. i 89,3 mln zł (23,7 mln euro) w I półroczu 2007 r., natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 48,3 mln zł (12,8 mln euro) w II kw. 2007 r. i 110,2 mln zł (29,3 mln euro) w I półroczu 2007 r.

- W dniu 15 maja 2007 r. Netia zawarła z bankiem Rabobank Polska SA umowę kredytu w wysokości do 300,0 mln zł (79,7 mln euro) (,,Kredyt"). Kredyt został w pełni zabezpieczony, a ostateczny termin jego spłaty przypada dnia 15 listopada 2011 r. Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR powiększoną o marżę zależną od wskaźników finansowych. Kredyt zostanie przeznaczony głównie na finansowanie wydatków inwestycyjnych Spółki.

Źródło: Netia
  • Dodaj do Google Bookmarks
  • Dodaj na Śledzika
  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj do Wykop
  • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Znajdź nas na Facebook'u
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
  • Twitter
  • Facebook
odwiedź nas na: