GSMService.pl
  • nowości
  • artykuły
  • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

Netia opublikowała wyniki za I półrocze 2013 r.

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2013-08-08 10:25 - czytano: 431 razy - dodaj komentarz
Netia opublikowała wyniki za I półrocze 2013 r.Przychody za I półrocze 2013 r. wyniosły 968,2 mln PLN wykazując spadek o 10% w stosunku do I półrocza 2012 r. W II kw. 2013 r. przychody spadły o 3% kwartał-do-kwartału do poziomu 477,5 mln PLN w porównaniu do 490,7 mln PLN w I kw. 2013 r. Spadki przychodów były związane głównie z niższymi przychodami z tytułu stacjonarnych usług głosowych. Wiązało się to ze spadkiem liczby tych usług o 10% rok-do-roku i o 3% kwartał-do-kwartału, głównie w segmencie klientów indywidualnych.
REKLAMA
Netia szacuje wpływ obniżki stawek za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych (MTR) na spadek przychodów ogółem na poziomie 33% rok-do-roku oraz na poziomie 12% kwartał-do-kwartału.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 282,5 mln PLN w I półroczu 2013 r. wykazując spadek o 2% w stosunku do I półrocza 2012 r. W II kw. 2013 r. skorygowany zysk EBITDA wyniósł 140,5 mln PLN, wykazując spadek o 1% w stosunku do I kw. 2013 r. Marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 29,2% w I półroczu 2013 r. oraz 29,4% w II kw. 2013 r. w porównaniu do 26,8% marży odnotowanej w I półroczu 2012 r. i 28,9% w I kw. 2013 r. Poprawa marży rok-do-roku i kwartał-do-kwartału została osiągnięta dzięki temu, iż utrata przychodów skoncentrowała się na niskomarżowych kategoriach usług, takich jak usługi na bazie dostępu regulowanego, jak również dzięki wzrastającym synergiom integracyjnym i obniżce stawek MTR.

Zysk EBITDA wyniósł 275,0 mln PLN w I półroczu 2013 r. oraz 136,4 mln PLN w II kw. 2013 r., wykazując wzrost o 6% w stosunku do I półrocza 2012 r. oraz spadek o 2% w stosunku do I kw. 2013 r. Odnotowane w I półroczu 2013 r. pozycje jednorazowe obejmowały koszty integracji Grupy Dialog i spółki Crowley w wysokości 4,8 mln PLN, koszty restrukturyzacji w kwocie 2,2 mln PLN, odpis aktualizujący w kwocie 0,4 mln PLN , który został odnotowany przez Uni-Net, spółkę zależną Netii świadczącą usługi radiokomunikacyjne oraz koszty projektów akwizycyjnych w kwocie 0,1 mln PLN. W porównawczym okresie I półrocza 2012 r. pozycje jednorazowe obejmowały koszty integracji Grupy Dialog i spółki Crowley w wysokości 12,0 mln PLN, koszty restrukturyzacji w kwocie 17,5 mln PLN mln PLN oraz koszty projektów akwizycyjnych, które zamknęły się kwotą 0,7 mln. Marża zysku EBITDA wyniosła 28,4% w I półroczu 2013 r. i 28,6% w II kw. 2013 r. w porównaniu do 24,0% w I półroczu 2012 r. oraz 28,3% w I kw. 2013 r.

Zysk operacyjny EBIT wyniósł 53,7 mln PLN za I półrocze 2013 r. (nie uwzględniając pozycji jednorazowych skorygowany zysk operacyjny wyniósł 61,2 mln PLN) w stosunku do zysku operacyjnego w kwocie 16,9 mln PLN za I półrocze 2012 r. (47,1 mln PLN zysku operacyjnego przy wyłączeniu pozycji jednorazowych). Zysk operacyjny w II kw. 2013 r. wyniósł 26,4 mln PLN w stosunku do 27,3 mln PLN w I kw. 2013 r. (30,6 mln PLN przy wyłączeniu pozycji jednorazowych zarówno w I i II kw. 2013 r.).

Zysk netto odnotowany w I półroczu 2013 r. wyniósł 21,7 mln PLN w stosunku do zysku netto w wysokości 11,2 mln w I półroczu 2012 r. Zysk netto w II kw. 2013 r. wyniósł 8,6 mln PLN wobec zysku netto w wysokości 13,1 mln PLN w I kw. 2013 r. Zysk netto za I półrocze 2013 r. obejmuje 16,8 mln PLN odsetek z tytułu obsługi kredytu zaciągniętego w 2011 r. na sfinansowanie akwizycji Grupy Dialog wobec 25,6 mln PLN odsetek z tego tytułu w I półroczu 2012 r. Ponadto, zysk netto za I półrocze 2013 r. obejmuje obciążenie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 16,6 mln PLN wobec uznania z tego tytułu w wysokości 17,3 mln PLN za I półrocze 2012 r. Odnotowane w roku bieżącym obciążenie z tytułu podatku dochodowego odzwierciedla koszty niepodlegające odliczeniu, podczas gdy wysokość podatku dochodowego za I półrocze 2012 r. obejmowała kwotę 21 mln PLN zysku księgowego, który powstał w wyniku rozpoznania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wewnątrzgrupowej transakcji sprzedaży elementów infrastruktury telekomunikacyjnej przez Dialog do Netii SA. 

Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w I półroczu 2013 r. i II kw. 2013 r. OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych wyłączając nakłady inwestycyjne na integrację i nabycia sieci ethernetowych wyniósł 190,6 mln PLN w I półroczu 2013 r. i 92,0 mln PLN w II kw. 2013 r. w stosunku do 162,8 mln PLN w I półroczu 2012 r. oraz 98,6 mln PLN w I kw. 2013 r. Na spadek OpFCF kwartał-do-kwartału wpłynął sezonowy wzrost poziomu nakładów inwestycyjnych.

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosły 124,4 mln PLN, co stanowiło wzrost o 26,1 mln PLN w stosunku do ich poziomu z dnia 31 marca 2013 r., natomiast całkowite zadłużenie wyniosło 522,9 mln PLN, co stanowiło spadek o 39,6 mln PLN w stosunku do poziomu zadłużenia z dnia 31 marca 2013 r. Dług netto wyniósł zatem 398,5 mln PLN, co stanowiło spadek o 65,7 mln PLN w porównaniu do 464,2 mln PLN na dzień 31 marca 2013 r., a dźwignia finansowa stanowiła wielokrotność 0,72x zaktualizowanej prognozy dla skorygowanego zysku EBITDA na 2013 r. wynoszącej 550 mln PLN.

Netia zakończyła w maju 2013 r. ofertę zakupu akcji własnych, w ramach której nabyła 16,0 mln akcji własnych stanowiących 4,15% kapitału zakładowego Spółki i 4,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu za kwotę 128,1 mln PLN. Zaoferowana cena zakupu akcji wyniosła 8,00 PLN. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 28 czerwca br. uchwałę o umorzeniu nabytych akcji własnych, a związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Netii stanie się skuteczne z momentem dokonania jego rejestracji przez sąd. Po zarejestrowaniu obniżenia kapitału o 38,4 mln akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach wyżej wspomnianego oraz  wcześniejszych etapów programu wykupu akcji, liczba akcji tworzących kapitał zakładowy Netii obniży się do 347,9 mln.

Aktualizacja prognozy na 2013 r. Pomimo, iż Zarząd odnotowuje postępy w realizacji kluczowych priorytetów strategicznych na ten rok co do liczby aktywnych usług w segmencie biznesowym (B2B) oraz liczby usług telewizyjnych i liczby usług oferowanych na bazie własnej sieci w segmencie klientów indywidualnych (B2C), są one osiągane w wolniejszym tempie niż pierwotnie zakładano przy szybszym od założeń tempie spadku liczby usług telefonii stacjonarnej, zwłaszcza na dostępie regulowanym. W związku z powyższym Zarząd obniża dzisiaj prognozę dla łącznej liczby usług (RGU) i przychodów na koniec 2013 r. do odpowiednio 2.525 tys. usług i 1.900 mln PLN.  Równocześnie kontrola kosztów, niższe koszty pozyskania klientów i oszczędności na nakładach inwestycyjnych umożliwiają Spółce podwyższyć o 25 mln PLN prognozę dla Skorygowanego zysku EBITDA i Skorygowanych przepływów wolnych operacyjnych środków pieniężnych (Skoryg. OpFCF) do odpowiednio 550 mln PLN i 325 mln PLN. Prognoza skorygowanego zysku operacyjnego zostaje natomiast podwyższona o 35mln PLN do 100 mln PLN.
Źródło: Netia
  • Dodaj do Google Bookmarks
  • Dodaj na Śledzika
  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj do Wykop
  • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
  • Twitter
  • Facebook
odwiedź nas na: